Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Všeobecné obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho a vstupeniek na kurzy predávajúceho v elektronickom obchode na internetovej stránke www.akohoziskat.sk 

Predávajúci: Zlatena s.r.o.  
Miesto podnikania:
Nám.osloboditeľov 10
071 01 Michalovce
DIČ: SK2023916136
IČO: 47467517

Predávajúci je platcom DPH.  

Bankové spojenie:
ČSOB banka - SK77 7500 0000 0040 0595 8398
BIC/SWIFT: CEKOSKBXXXX.
Pre platby z ČR je možný prevod na účet vo formáte 4005958398 / 7500 za rovnakých podmienok ako prevod v rámci Českej republiky. 

 Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro., vl.č. 33842/V.

2.Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z."). Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.  

3.Licenčné podmienky

A) Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení.

B) Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať, poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti. Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.

C) Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským zákonom.

4.Cena produktov
Ceny za produkty uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Využitie produktu kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.     

5. Kúpa na splátky

Produkty predávajúceho je možné kúpiť aj na splátky, pokiaľ je takáto možnosť ponúknutá v objednávkovom formulári predávajúceho, ktorý sa viaže ku elektronickej objednávke konkrétneho produktu predávajúceho. Ak si kupujúci zvolí pri objednávke túto možnosť, kúpna cena bude rozdelená na niekoľko samostatne splatných častí (splátok), pričom splatnosť druhej, prípadne ďalšej splátky alebo splátok bude odložená. Kupujúci berie na vedomie, že celková kúpna cena produktu v prípade kúpy na splátky sa nemusí zhodovať s kúpnou cenou za totožný produkt v prípade kúpy produktu prostredníctvom jednorazovej úhrady kúpnej ceny.  Celková kúpna cena ako aj počet splátok pri kúpe na splátky je zrejmá z objednávkového formulára pred odoslaním objednávky a splatnosť jednotlivých splátok sa spravuje podľa faktúr, ktoré budú zaslané pre jednotlivé splátky samostatne. Splatnosť prvej splátky je spravidla do 4 dní od odoslania objednávky a splatnosť každej ďalšej splátky je posunutá spravidla vždy o ďalší mesiac v závislosti od počtu splátok. Ak je súčasťou produktu predávajúceho elektronický obsah, poradenské služby alebo iná súčasť, ku ktorej kupujúci získava prístup na istý čas, kupujúci berie na vedomie, že úhradou prvej splátky kupuje prístup k produktu na čas do uplynutia splatnosti ďalšej splátky v zmysle zaslanej faktúry podľa predchádzajúceho odseku. V prípade rozdelenia kúpnej ceny na viac ako dve splátky, úhradou ďalšej splátky kupujúci kupuje prístup k produktu na ďalšie obdobie vždy do konca splatnosti ďalšej splátky, a to až do celkového splatenia celkovej kúpnej ceny. Kupujúci nadobudne prístup k produktu v plnom rozsahu v zmysle ďalších ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok alebo podmienok individuálne dojednaných až momentom uhradenia celkovej kúpnej ceny za produkt. V prípade neuhradenia niektorej splátky kupujúcim v lehote jej splatnosti je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade ustanovenia o kúpe na splátky v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok zostávajú odstúpením od zmluvy nedotknuté a platba, ktorá bola viazaná na už uplynulé časovo ohraničené využívanie produktu v zmysle predchádzajúceho odseku sa nevracia.  Ostatné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok vrátane ustanovení o možnostiach reklamácie a možnostiach odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho sa použijú obdobne.

6. Poučenie o možnosti odstúpenia a reklamácie
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia produktu bez udania dôvodu. Kupujúci je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy predávajúcemu s uvedením čísla faktúry, pod ktorou bol produkt zakúpený. Odstúpenie je možné vykonať elektronicky zaslaním emailu na emailovú adresu predávajúceho: [email protected] prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oprávneného oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Na on-line produkty zakúpené prostredníctvom internetového obchodu  www.akohoziskat.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu elektronicky na emailovej adrese predávajúceho [email protected] Rovnaká adresa je určená taktiež na uplatnenie akýchkoľvek podnetov a sťažností vo vzťahu k uzavretej zmluve. Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti potvrdenie prostredníctvom e-mailu. V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu on-line produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu on-line produktu ako produktu bez vady, má kupujúci právo na výmenu on-line produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

7. Darčekové poukazy

Spoločnosť Zlatena s.r.o vystavuje darčekové poukazy, ktoré majú podobu ceniny. Darčekové poukazy majú rôznu nominálnu hodnotu, ktorá zodpovedá výške kúpnej ceny, za ktorú je možné darčekový poukaz obstarať a ktorá je zrejmá z objednávkového formulára, ako aj vizuálneho zobrazenia darčekového poukazu (ďalej len ,,hodnota poukazu”).Darčekový poukaz je dodávaný v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu, pričom ku každému poukazu sa viaže jedinečný kód. Darčekový poukaz sa považuje za doručený dňom doručenia e-mailu kupujúcemu s darčekovým poukazom s jedinečným kódom. Darčekový poukaz je možné uplatniť pri kúpe konkrétneho produktu na stránke www.akohoziskat.sk počas platnosti darčekového poukazu. Darčekový poukaz je potrebné uplatniť pred uskutočnením objednávky zvoleného produktu prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected] a uvedením jedinečného kódu, ktorý sa viaže k predmetnému darčekovému poukazu. Nárok na odrátanie hodnoty poukazu z kúpnej ceny sa viaže na darčekový poukaz a môže si ho uplatniť ktorákoľvek osoba, ktorá je držiteľom poukazu.  Kupujúci darčekového poukazu je oprávnený v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia darčekového poukazu aj bez udania dôvodu, pokiaľ nebol darčekový poukaz ešte uplatnený. Darčekový poukaz, ktorý vykazuje vady je možné u predávajúceho reklamovať. Na postup pri odstúpení od zmluvy a postup pri reklamácii darčekových poukazov sa vzťahujú ustanovenia bodu 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Darčekové poukazy majú obmedzenú platnosť. Darčekový poukaz je možné si uplatniť výlučne počas danej doby platnosti poukazu a po uplynutí tejto doby nárok na uplatnenie poukazu zaniká. Osoba, ktorá pri kúpe produktu predávajúceho zaplatila časť sumy vo forme uplatnenia si darčekového poukazu je oprávnená využiť svoje zákonné právo a od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia zakúpeného produktu podľa ustanovenia bodu 4 ods. 1 a nasl. týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom suma zaplatená za tovar darčekovým poukazom jej bude vrátená vo forme darčekového poukazu. V prípade straty, zničenia, znehodnotenia darčekového poukazu predávajúci nie je povinný zabezpečiť jeho náhradu.   Darčekový poukaz je možné použiť len raz a nie je možné ho vrátiť, s výnimkou uplatnenia si zákonného práva na odstúpenie od zmluvy. Darčekový poukaz nie je vymeniteľný za peniaze. Na jeden produkt je možné uplatniť aj viacero darčekových poukazov a darčekový poukaz je možné uplatniť aj na zľavnené produkty.  

8.Dodacia lehota


Dodacia lehota pri on-line produktoch nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mailom prístupy k on-line produktom. Deň doručenia prístupovov k online produktu e-mailom sa považuje za deň prevzatia produktu.    

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom. Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa